• #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400
 • #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400
 • #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400
 • #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400
 • #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400
 • #

  چند سالی هست که با نام‌های مینی پی سی، مینی کیس، کامپیوتر کوچک و تین کلاینت در بازار عرضه می‌شوند. مینی پی سی و کامپیوتر کوچک مترادف مینی کامپیوتر بوده و نام‌های اختصاصی برای این سری از کامپیوترهای کوچک هستند. اما مینی کیس و تین کلاینت نام‌هایی هستند که به مرور و به اشتباه به مینی کامپیوترها اختصاص داده شده‌اند.

  10 بهمن 1400